trong vas 06 đoạn 34:
• nếu giá bán thấp hơn giá trị hợp lý thì các khoản lãi hoặc lỗ cũng phải được ghi nhận ngay trong kỳ phát sinh, trừ trường hợp khoản lỗ được bù đắp bằng khoản thuê trong tương lai ở một mức giá thuê thấp hơn giá thuê thị trường. trường hợp này khoản lỗ không được ghi nhận ngay mà phải phân bổ dần vào chi phí phù hợp với khoản thanh toán tiền thuê trong suốt thời gian mà tài sản đó được dự kiến sử dụng.
cho em hỏi đoạn in nghiêng đó có nghĩa là sao? theo em hiểu thì:
bình thường, phần xóa sổ sẽ ghi là nợ 811-gtcl, nợ 214, có 211 hoặc 213
nhưng nếu " khoản lỗ được bù đắp bằng khoản thuê trong tương lai ở một mức giá thuê thấp hơn giá thuê thị trường" thì nợ 811-gb, nợ 242-chênh lệch giá bán với giá trị còn lại, nợ 214, có 211 hoặc 213.
phần 242 sẽ được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tùy loại tài sản thuộc bộ phận nào, như thế sẽ ghi nợ chi phí và có 242, phân bổ dần từng kì
phần tiền thuê lại ghi nợ chi phí và có tiền, cũng phân bổ dần từng kì.
như vậy thì thay vì mình sẽ bị chịu lỗ nặng luôn trong 1 lần, thì mình lại phân bổ nó ra, chia thành từng kì, khoản lỗ nhỏ từng kì này sẽ được bù bởi phần chênh lệch giá thuê thấp hơn với giá thị trường. thay vì mình phải trả phần tiền thuê = giá thị trường, thì bây h phần chênh lệch mình được hưởng sẽ bù đắp phần nào khoản lỗ của mình.
em hiểu như vậy là đúng chưa?!
cho em hỏi thêm 1 câu nữa là ngoài thực tế thì khoản chênh lệch tiền thuê có nhiều đủ để mình có thể bù 1 phần nào đó khoản lỗ chênh lệch ko?
em cám ơn..