tình huống là thế này: giám đốc phụ trách thị trường miền trung của cty a đột ngột qua đời. anh chị hãy nhận dạng rũi ro, phân tích tổn thất và đề xuất giải pháp.