các anh chị giúp e với: bài tập dạng này e chưa làm khi nào giúp e nhé

+/ tài liệu tháng ++ dn hoạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế gtgt theo pp khấu trừ.
kết quả kiểm kê hàng tồn kho.
tên hàng sổ sách thực tế
số lượng đơn giá
a 1.200 90.000 1.150
b 1.000 100.000 1.000
c 500 120.000 450
biết rằng số hàng thừa thiếu chưa biết nguyên nhân
đánh giá lại số hàng vừa kiểm kê ở nghiệp vụ
hàng a: tăng giá từ 90.000 đến 100.000
hàng b: tăng giá từ 100.000 đến 110.000
hàng c: tắng giá từ 120.000 đến 125.000
1. định khoản nv

+/ tên hàng sổ sách thực tế giá thị trường dự phòng
số lượng đơn giá
a 500 100.000 500 120.000 10.000.000
b 400 120.000 400 90.000 0
c 1.000 50.000 1.000 30.000 5.000.000
1. xác định số dự phòng từng loại cần trích lập dự phòng cho năm x +1
2. định khoản

+/ kiểm kê hàng tồn kho
tên hàng sổ sách thực tế ghi chú
số lượng đơn giá
a 500 100.000 480 chưa rõ nguyên nhân
b 400 120.000 405 chưa rõ nguyên nhân
c 100 50.000 90 chưa rõ nguyên nhân

tìm ra lý do sử lý hàng thừa, thiếu
hàng a: số lượng thiếu là số đã xuất kho trải lại cho người bán vì kém chất lượng nhưng kế toán chưa ghi sổ. số hàng này trước đây đã đồng ý thanh toán nhưng chưa trả tiền người bán.!
cấp cứu e nhé các sư tỷ, sư huynh