1: số dư đầu kỳ các tk
- tk 1521 (nvl chính ) 50tr (2,000kg)
- tk 1522 (nvl phụ ) 12tr (1,000kg)
- tk 154x :2tr tk 154y: 1,5tr
2: phát sinh trong kỳ
1) mua nvl chính nhập kho số lượng 1000kg, đơn giá mua chưa thuế 10% là 24500đ, chưa thanh toán cho bên bán.
- cf vận chuyển trã bằng tiền mặt 1,100,000 ( gồm 10% thuế gtgt)
2) xuất kho nvl phụ dùng cho: sxsp x:500kg sxsp y: 300kg
3) xuất kho ccdc cho phân xưởng sản xuất 1,000,000 đ
(ccdc loại phân bổ 4 kỳ)
4) xuất kho nvl chính dùng cho
- sxsp x: 1200kg
- sxsp y: 1000kg
- phục vụ cho phân xưởng 500kg
5) tiền lượng phải trã cuối kì
- nvttsx (spx) 100,000,000đ
- nvttsx (spy) 120,000,000đ
- nv qlý fx 50,000,000đ
6) trích các khoản lương theo quy định.
7) trích khấu hao ở bộ phân sản xuất: 500,000
8-) các cf mua ngoài (điện, nước....) phục vụ phân xưởng sản xuất 5,500,000 ( gồm 500k thuế gtgt) chưa thanh toán.
9) phân bổ giá trị ccdc dùng cho sx: 300k (ccdc phân bổ 5kỳ)
10) phế liệu thu hồi từ khâu sản xuất spx 500k, spy 400k bán thu ngay tiền mặt.
11) hoàn thành
nk 1400kg spx
dd 100kg spx
nk 800kg spy
dd 200kg spy
biết xuất khi theo phương pháp fifo
-phân bổ cfsx chung theo cf nvl trực tiếp.
.................................................. ....................
nhờ các bác giải dùm.