khi x giảm 1 đv thì y tăng tối đa 7 đv dúng k? thì kiểm định ntn?
khi x giảm 1 đv thì y tăng nhiều hơn 7 đv dúng k?


khi x tăng1 đv thì y giảm tối đa 7 đv dúng k?