anh chị ơi giúp em với
vì sao trong đơn vị hành chính sự nghiệp, tài sản cố định dùng cho hoạt động chuyên môn không trích khấu hao mà chỉ tính hao mòn