anh chị ui cho em hỏi kế toán nhà thuốc có giống như kế toán hàng hóa không zậy. em đang kiếm dữ liệu để thực hành nghề nghiệp mà xin hem ai cho hjt. anh chị nào cóa số liệu giúp em với