các anh(chị) ơi e có một bảng đánh giá tình hình huy động vốn như thế này:
chỉ tiêu đầu năm cuối năm chênh lệch
số tỷ số tỷ số tỷ tỷ
tiền trọng tiền trọng tiền lệ trọng

1.vốn csh 84800 38,69 65600 38,68 -19200 -22,64 -0,01
2.nợ phải trả 134400 61,31 104000 61,32 -30400 -22,62 -0,01
3.tổng nguồn
vốn 219200 100 169600 100 -49600 0 0


anh(chị) nào có thể phân tích gùm em với ạ
em xin cảm ơn
đây là email của e:baibang89@gmail.com