xac dinh thue xuat khau,thue gtgt phai nop trong nam cua 1 doanh ngiep voi cac taj lieu sau:
1/tinh hih sx trong nam doanh nghiep sx dc 40.000sp (day la hang ko chju thue tieu thu dac bjet) ko co hang ton
2/ tinh hinh tieu thu trong nam:
- quy 1: ban cho cty thuong mai noi dia 1200 sp, gia ban chua thue gtgt 45.000 đ/sp.
- quy 2: truc tiep xuat khau 10.000 sp, giá cif là 74.000 d/sp. trong do phi van chuyen và bao hiem la 1.000 d/sp.
- quy3: ban cho doanh nghiep che xuat 5.000 sp, gia ban 45.000 d/sp
-quy 4: truc tiep xuat khau 2.000 sp, giá fob là 46.000 d/sp. xuat cho dai ly 5.000 sp, gia bancua dai ly theo hop dong chua co thue gtgt là 46.000 d/sp. cuoi nam dai ly con ton kho là 1.000 sp.
biet rang: thue gtgt 10%, thue xuat khau 2%; biet tong so thue gtgt dau vao duoc khau tru trong nam la 84.500.000