tình hình là bác nào có lời giải thi up lên cho e tham khảo vs. e sắp thi rui!