bài số 14
có hai phương án đầu tư với các số liệu như sau:
chỉ tiêu đơn vị phương án 1 phương án 2
vốn đầu tư ban đầu triệu 60.000 40.000
đồng
chi phí hoạt động hàng triệu 16.300 8.900
năm (chưa có khấu hao) đồng
doanh thu hàng năm triệu 28.000 20.000
đồng
giá trị thanh lý triệu 5.000 4.000
đồng
tuổi thọ năm 10 5

• hãy lựa chọn phương án theo chỉ tiêu hệ số hoàn vốn nội bộ (irr). biết
rằng lãi suất vay vốn ngân hàng đầu tư và phát triển vn là 18%/năm
• nếu sử dụng chỉ tiêu npv để lựa chọn phương án thì kết quả lựa chọn
phương án trên có thay đổi không? vì sao?

fin1012_tài chính doanh nghiệp::ammuu: