em định khoản thế này úng không ạ!
ngày 13/05 đơn vị chuyển trả tiền cho người bán 35.000.000đ (bao gồm phí chuyển tiền 1.1%) nhưng do sai tên đơn vị chuyển tiền, ngân hàng chuyển trả lại. ngày 15/05 chuyển lại số tiền đó theo đúng địa chỉ:
- ngày 13/05 chuyển trả tiền sai địa chỉ:
nợ tk 113: 35.000.000
có tk 112: 35.000.000
- phí chuyển tiền:
nợ tk 642: 385.000
có tk 112: 385.000
- khi chuyển tiền lại theo đúng địa chỉ:
nợ tk 331: 35.000.000
có tk 113: 35.000.000
- phí chuyển tiền:
nợ tk 642: 385.000
có tk 112: 385.000