mọi người giúp e giải quyết tình huống này với!!!!!!!!
công ty cổ phần a phát hành 20 tỉ đồng cổ phần.sau 4 năm hoạt động công ty không triệu tập đại hội cổ đông, không chia cổ tức cho cổ đông.vậy e phải làm gì để bảo vệ cổ đông ???????