bài 1: trên lãnh thổ một quốc gia có các số liệu sau (đơn vị tính tỷ usd):
- tiêu dùng của hộ gia đình : 500 - đầu tư : 250 - đầu tư ròng: 150 - xuất khẩu: 150
- chi mua hàng hoá và dịch vụ của chính phủ: 200 - nhập khẩu: 200
- thu nhập ròng từ nước ngoài: 50 - thuế gián thu : 150
yêu cầu:
1. tính gdp, gnp danh nghĩa theo giá thị trường.
2. tính nx, nnp, ni.

bài 2: nền kinh tế của một quốc gia có các số liệu sau :
dm = 800 – 100r ; sm = 400 ;
c = 150 + 0,8yd ; i = 600 – 50r ;
g = 400 ; t = 0,2y ;
x = 150; m = 100 + 0,04y
(đơn vị của r là %, các đại lượng khác là tỷ usd).
yêu cầu :
1. xác định lãi suất cân bằng trên thị trường tiền tệ.
2. xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế.
3. nhận xét về tình trạng ngân sách và cán cân ngoại thương.