huhu, cả nhà ơi trường mình yêu cầu chuẩn đầu ra là toeic và ic3, vậy làm sao mà mình ra được trường đây!!!