bạn nào cho mình hỏi khi đánh giá một doanh nghiệp thì ngân hàng sẽ ưu tiên đánh giá chỉ số nào:roi,roa,roe và giải thích chi tiết!cảm ơn mọi người đã trợ giúp!!