mình sử dụng file kế toán theo quyết định 152006 ở trong diễn đàn nhưng bảng cân đối kế toán lại chỉ chấp nhận loanh thu có lãi chứ không chấp nhận doanh thu lỗ, vì vậy báo cáo lưu chuyển tiền tề nó không ra.
mong các bác giúp mình với.thank nhiều.


sự thật luôn là sự thật!:motsach::motsach: