công ty x hiện đang có thời hạn bán hàng tín dụng là 30 ngày, với doanh số đạt được 60 triệu đồng, kỳ thu tiền bình quân 45 ngày. để kích thích nhu cầu, công ty có thể đưa thời hạn bán hàng tín dụng là 60 ngày. công ty tin rằng với thời hạn tín dụng này thì có thể tăng doanh số hiện tại lên khoảng 15%. kỳ thu tiền bình quân sẽ là 75 ngày, không kể khách hàng cũ hay mới. chi phí biến đổi hiện tại là 80% doanh số. chi phí cơ hội của vốn đầu tư vào khoản phải thu là 20%. công ty có nên mở tín dụng hay không?