công ty x ứng cho y 2000 bằng chuyển khoản đồng thời nhận được tiền y chuyển ký quỹ 1000.định khoản cho cả bên x và bên y...giúp với nha mọi người