ðề: lên sổ nhật ký chung như thế nào

bạn vào lần lượt từng nghiệp vụ phát sinh theo thời gian. tập hợp tất cả các chứng từ kế toán.