em đang học phần chứng từ kế toán nên ko rõ lắm mọi người giúp e vs!!!
công ty a có ngiệp vụ phát sinh trong tháng như sau:
1. bán hàng thu ngoại tệ 300usd ( 1usd=21000d)
2. nộp tiền lên cấp trên 110usd (1usd=20000d)
3. mua vật tư đã nhập kho bằng tiền mặt= 1.100.000d có hóa đơn thuế gtgt
yêu cầu:

a. định khoản kế toán.
b. chứng từ kế toán là gì?
c. chứng từ gốc đi kèm?
d. việc luân chuyển chứng từ được thực hiện ntn?
giải:
a. 1. nợ tk 007: 300*21000
nợ tk 1112: 300*21000
có tk 515: 300*21000
2. nợ tk 136: 110*20000
nợ tk 632: 110*(21000-20000)
có tk 1112: 110*21000
3. nợ tk 152: 1.000.000
nợ tk 133: 100.000
có tk 111: 1.100.000
b. chứng từ:
1. phiếu thu tiền, hóa đơn
2. hóa đơn, phiếu chi
3. phiếu chi, hóa đơn mua hàng
cả nhà xem sửa dùm e vs na!!!