ðề: định khoản và tính mức khấu hao cho máy móc này?

tài sản này phải qua lắp đặt chạy thử phải đưa vào tk241 chứ bạn. có như vậy mới có bút toán chuyển từ tk241 sang tk211 đó bạn