tại một doanh nghiệp sản xuất thương mại thanh hùng trong kỳ có các tài liệu iên quan đến hoạt động kinh doanh như sau:
tài liệu 1: số dư đầu kỳ của một tài khoản như sau:
1.chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ của các giai đoạn là:
 giai đoạn 1 2.912.000
 giai đoạn 2 50.472.000
 giai đoạn lắp ráp 0
2. tài khoản 155 80.200đ *2450sp
tài liệu 2: các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.
1. nhập kho 100.000.000 nguyên vật liệu chính ,50.000.000 vật liệu phụ, thuế gtgt 10% chưa thanh toán tiền cho người bán.người bán giao hàng tại kho của dn.
2. xuất kho 39.520.000 nguyên vật liệu chính và 6.400.000 vật liệu phụ sử dụng sản xuất ở giai đoạn 1.
3. xuất kho 59.040.000đ nguyên vật liệu chính và 5.400.000 vật liệu phụ sử dụng sản xuất ở giai đoạn 2.
4. xuất kho 6.220.000 vật liệu phụ dùng cho sản xuất ở giai đoạn lắp ráp.
5. tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm ở giai đoạn 1 là 19.200.000, ở giai đoạn 2 là 21.600.000 và giai đoạn lắp ráp 15.680.000.tiền lương nhân viên quản lý phân xưởng ở giai đoạn 1 là 5.000.000, ở giai đoạn 2 là 6.000.000 và giai đoạn lắp ráp là 4.000.000.
6. trích bhyt,bhxh,bhtn và kpcđ theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ lương.
7. trích khấu hao máy móc thiết bị dùng tại phân xưởng sản xuất phân bổ cho giai đoạn 1 là 1.536.000, ở giai đoạn 2 là 1.728.000 và giai đoạn lắp ráp là 1.254.400.
8. các chi phí khác phát sinh tại phân xưởng thanh toán bằng tiền mặt chưa bao gồm 10% thuế gtgt được phân bố ở giai đoạn 1 là 6.514.000, giai đoạn 2 là 3.972.000 và giai đoạn lắp ráp là 5.993.600.
9. báo cáo của bộ phận sản xuất:
a. giai đoạn 1 sản xuất được 2.500 bán thành phẩm x1, còn 500 sản phẩm dở dang.
b. giai đoạn 2 sản xuất được 3.000 bán thành phẩm x2, còn 200 sản phẩm dở dang.
c. giai đoạn lắp ráp nhận được 2.500 bán thành phẩm x1 và 2.500 bán thành phẩm x2 để lắp ráp.cuối kỳ nhập kho được 2.450 sản phẩm x hoàn thành,còn 50 sản phẩm dở dang.
d. sản phẩm dở dang đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu chính,nguyên vật liêu suất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.
e. phế liệu thu hồi nhập kho ở giai đoạn 1 là 1.109.000, ở giai đoạn 2 là 2.424.000 và giai đoạn lắp ráp là 627.200.
yêu cầu:
1. định khoản các nghiệp vụ phát sinh trên.
2. tính giá thành sản phẩm x1,x2 và thành phẩm x hoàn thành.
:nongqua: