cả nhà ỏi đang làmi, trả lời giúp mình câu hỏi này đi: tầm quan trọng và mối quan hệ giữa 7 nguyên tắc kế toán.
thanks cả nhà.