nhờ cả nhà làm giúp với, cảm ơn nhiều...


hãy hạch toán và tính chi tiết giá nhập kho của lô hàng đậu xanh ( hàng nông sản tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp): (đvt: đồng)

cty nhập kho 100 tấn đậu xanh, giá mua 600.000 đồng/tấn, tiền chưa thanh toán. ngày sau xuất toàn bộ ra sơ chế, chi phí chế biến gồm:

- khấu hao tscđ hữu hình: 300.000

- bao bì đóng gói: 1.000.000

- tiền công thuê ngoài: 500.000

- chi phí khác bằng tiền mặt: 630.000

hàng sơ chế xong nhập lại kho, phân thành 3 loại: loại 1: 80 tấn, loại 2: 15 tấn, loại 3: 4 tấn. biết rằng giá bán theo hợp đồng đã ký đậu loại 1: 700.000 đồng/tấn, loại 2: 300.000 đồng/tấn; loại 3: 20.000 đồng/tấn.