em đọc cái bckqhdkd này nhưng đang mắc về lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.tiền bối nào biết tính về nó trong bảng dưới như thế nào không ?
1 thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 25 10.497.846
2 chi phí lãi và các chi phí tương tự 26 (7.769.589)
i thu nhập lãi thuần 2.728.257
3 thu nhập từ hoạt động dịch vụ 27 680.301
4 chi phí hoạt động dịch vụ 28 (73.793)
ii lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 606.508
iii lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 29 678.852
iv (lỗ)/lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 32 (30.067)
v lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 33 46.291
5 thu nhập từ hoạt động khác 38.486
6 chi phí hoạt động khác (1.130)
vi lãi thuần từ hoạt động khác 37.356
vii thu nhập cổ tức từ góp vốn, mua cổ phần và các khoản đầu tư dài hạn 34 172.279
viii chi phí quản lý chung 35 (1.590.903)
ix lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2.648.573
con số 2.648.573 tính ra như thế nào vậy ? tiền bối nào biết chỉ bảo dùm em nhé em cảm ơn