ðề: giúp em môn nguyên lý kế toán với ạ !!!!!!!!!!! :-((

mình ngĩ bạn yys 4 bạn khong nên giảm giá ngay vào giá bán àm nên phản ánh nó ở tk 635
thân