dn x có số dư đầu kỳ
155 : 150 sản phẩm
157 (đại lý :chetroi: