công ty cổ phần d có vốn cổ phần là 5 tỷ, gồm 10000 cổ phần, mệnh giá 500.000 đ, trong đó có 2000 cổ phần ưu đãi, 8000 cổ phần thường.
trong quý 4 năm 200x, có số liệu về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận như sau:
1. ngày 10/10, căn cứ bản xác định thuế tndn phải nộp theo quý, công ty đã tiền gửi ngân hàng tạm nộp thuế tndn của quý 4/200x là 59.700.000. đã nhận giấy báo nợ nh.
2. cuối tháng kế toán đã kết chuyển lội nhuận thực hiện của tháng 04/200x gồm (đã tính chi phí thuế tndn hiện hành):
lợi nhuận từ hđkd là 52.180.500
lợi nhuận da thanh lí tài sản 589.000
3. ngày 31/12, công ty xác định kq kinh doanh trong năm 200x là:
lợi nhuận chịu thuế của năm 200x là 742.856.000 đ (chưa tính chi phí thuế tndn hiện hành), thuế suất thuế tndn phải nộp là 25%
các khoản chi ko đc trừ vào lợi tức chịu thuế:
+ ko có chứng từ hợp pháp: 22.480.000
+ khoản đã nộp phạt nợ vay quá hạn 12.500.000
hội đồng quản trị công ty quyết định phân phối như sau:
+ trích quỹ dự phòng tài chính = 10% lnst
+ trích quỹ đầu tư phát triển 50% lnst
+ chia cổ tức cho cổ phần thường 2%/ mệnh giá và cổ tức cho cổ phần ưu đãi là 5%/ mệnh giá.
+ trích quỹ phúc lợi bằng 1.5 tháng lương thực tế bình quân của năm 200x.
+ ln còn lại chia hết cho cổ phần thường.
3. tài liệu bổ sung:
tổng quỹ tiền lương thực tế 200x 345.000.000
trong năm 200x đã tạm nộp thuế tndn là 254.000.000, tạm trích quỹ đầu tư phát triển là 50.000.000
tính toán và định khoản các nghiệp vụ trên