i định mức chi phí:
1.chi phí nvltt :2,5kg/sp x 3000đ/kg =7500đ/sp
2.chi phí nctt :3h ldtt/sp x 9000đ/h =27000đ/sp
3.chi phí sxc:
-biến phí sxc được xác định bằng 40% biến phí trực tiếp.
-định phí sxc: 3h ldtt/sp x4700đ/h =14100đ/sp
biết:
-dự toán các khoản biến phí được căn cứ vào định mức chi phí
-định phí sxc dự toán là 1305660 nghìnđ/năm, trong đó chi phí khấu hao tscđ là 1040000 nghìnđ.
vậy từ những dữ liệu trên làm sao để tính biến phí trực tiếp từ đó tính ra biến phí sxc?