cả nhà giúp mình với, mình sắp thi môn quản trị học
đề cương có câu trong các nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm tra, nguyên tắc nào khó thực hiện trong điều kiện hiện nay, vì sao ?