vd : lương thời gian của phong tài chính 9,250,146
phụ cấp là 4,500,00
tổng tiền lương là 13,750,146
ai làm mẫu giup em với