các tiền bối ơi, em sắp thi tốt nghiệp rùi, nhưng chưa có đề cương tốt nghiệp, thương tình giúp e mới!!! đa tạ!