cty a kinh doanh 2sp: sp thông dụng x và sp cao cấp y.
đvt: 1000đ
chỉ tiêu spx spy
1.số lượng sp tiêu thụ 150.000 50.000
2.giá bán đơn vị sp 200 300
3.chi phí biến đổi đơn vị sp 140 180
4.tổng chi phí cố định/năm : 12.000.000 (cả x vs y)

y/c:
a, xđ số dư đảm phí đơn vị của từng loại sp và số dư đảm phí đơn vị sp, tỷ lệ số dư đảm phí của từng loại sp và tỷ lệ số dư đảm phí của toàn doanh nghiệp.
b, g/s việc thực hiện kế hoach trên theo đúng dự toán trên, vậy cty đạt điểm hoà vốn thì sản lượng từng loại sp là b/n và gộp chung cả 2 loại là b/n?
c, xđ điểm hòa vốn trong các th sau:
- chỉ tiêu thụ đc sp thông dụng x
- chỉ tiêu thụ đc sp cao cấp y
d, g/s sản lượng tiêu thụ chung vẫn đạt 200.000 sp trong đó sp y chỉ đạt 20.000sp. hãy tính mức lợi nhuận đạt đc.