một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm x ( thuộc đối tượng chịu thuế ttđ8-) và kinh doanh một số hoạt động khác trong kỳ có tình hình sau:
1. sản xuất và tiêu thụ trong kỳ:
- sản xuất được 1500 sản phẩm x
- tiêu thụ 900 sản phẩm đơn giá 3tr (chưa thuế vat)
- nhân dịp 2/9 doanh nghiệp dùng 30 sản phẩm làm quà biếu tặng
- doanh nghiệp sử dụng 1 phần tài sản dùng để kinh doanh nhà nghỉ tổng số tiền thu được từ hoạt động này là 250tr ( bao gồm cả thuế gtgt)
2. báo cáo chi phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong kỳ như sau:
- doanh nghiệp mua nguyên liệu a (chịu thuế ttđ8-) dùng để sản xuất ra sản phẩm x với trị giá 550tr chưa bao gồm thuế ttđb và thuế gtgt
khấu hao tscđ 200tr
chi lương 200tr
các khoản trích theo lương theo qui định hiện hành
trong kỳ doanh nghiệp phải trả lãi vay 100tr tương ứng 3%/tháng
chi phí qldn và chi phí bán hàng là 200tr
chi lương cho các sáng lập viên (tham gia trực tiếp vào điều hành công ty) 50tr
chi đầu tư xdcb 50tr
chi quảng cáo tiếp thị 200tr
chi dự phòng nợ khó đòi 20tr
3 thuế gtgt đầu vào các chi phí khác được tập hợp trong kỳ 160tr
yêu cầu tính các loại thuế dn phải nộp biết vat 10%, thuế ttđb 45%, thuế tndn 25%
tài liệu bổ xung:
trong kỳ doanh nghiệp không có khoản nợ khó đòi
số nl a sản xuất ra 1500 sp x
lãi suất do ngân hàng nhà nước quy định là 1,2%/tháng.

trên lớp bài giải của giáo viên thì phần chi phí hợp lý cho số nvl chỉ là phần đã xuất bán cụ thể (550+550x45%)x930/1500 em nghĩ không hợp lý chi phí đã bỏ ra sản xuất hết 1500 sản phẩm sao chỉ tính trên 930 sản phẩm
một vấn đề nữa 30 sản phẩm biếu tặng có được cho vào doanh thu hay không tức là 930x3tr hay chỉ 900x3tr mọi người giúp em với