các nguyên tắc kế toán chi phối việc hạch toán của các đối tượng kế toán nào"?
các bác trả lời giùm e nhé.cám ơn nhiều