ðề: bài tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

bạn dk nv 6 này sai rồi
phải đk thế này:
n tk 641:1530
c tk 334: 1000
c tk 338: 230
c tk214: 300
vì các khoản trích theo lương tính vào chi phí mà:bdance: