các anh chị ơi! tại sao khoản mục cổ phiếu quỹ ghi trên bảng cân đối kế toán phần nguồn vốn lại phải ghi dưới dạng số âm ạ?