mình ko hiểu tại sao lại ghi nợ có các nv này, anh em giải thích giúp mình vói

thuế xuất khẩu phải nộp
no 511
co 3333

số thu61 xuất khẩu phải nộp của hàng tạm xuất tái nhập
no 154
co 3333
dn được hoàn thuế nhập khẩu
no 111,112,3333

:khakha:
co 152,156,211.........