em không biết là nợ 338/có 334
hay là nợ 334/ có 338 ????????