kế toán hoạt động đầu tư tài chính, giúp em với em sắp thi rồi

nhưng phần lớn là em không giải được :-((
1. tháng 1 góp vốn liên doanh vào có sở kd đồng kiểm soát một số tài sản sau:
- tiền mặt :1.500
- xuất kho hàng hóa trị giá: 300.000
- xuất kho ccdc trị giá: 20.000
- một tài sản cố định đã qua sử dụng, nguyên giá 300.000, hao mòn 50.000, chi phí vận chuyển số ts trên hết 3300, trong đó thuế gtgt 300 đã chi bằng tiền mặt.
theo đánh giá của tổ chức liên doanh.
- hàng hóa 330.000
- công cụ dụng cụ 18.000
- tài sản cố định 310.000
tháng 5: nhận thu nhập liên doanh được chia 15.000 bằng tiền gửi ngân hàng
- nợ 222: 1500
có 111: 1500
- nợ 222: 330
có 711: 30
có 156: 300
- nợ 222: 18
nợ 811: 2
có 153: 20
- nợ 222: 310
nợ 214: 50
có 211: 300
có 711: 60
- nợ 222: 3
nợ 133: 0,3
có 331: 3,3
nhận lợi tức:
- nợ 112: 15
có 515: 15

2. chuyển 1 tài sản góp vốn liên doanh theo hình thức tài sản đồng kiểm soát nguyên giá 900.000, giá trị khấu hao lũy kế 120.000
nhận thu nhập liên doanh được bằng tg ngân hàng 80.000
nợ 222: 780
nợ 214: 120
có 211: 900
nợ 112: 800
có 515: 80

3. cho công ty a vay 140.000 bằng tiền gửi nh thời hạn 6 tháng, lãi suất 12% 1 thángm cty a thế chấp vay vốn bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. thu được 15.000 bằng tiền mặt từ cty b bị phá sản trong số 130.000 cho vay ngắn hạn, cty b thế chấp vay vốn bằng tscd hữu hình giá trị được đánh giá 150.000. doanh nghiệp xử lý chuyển ts thế chấp sang sử dụng cho hoạt động kinh doanh. số chênh lệch giữa giá trị cho vay còn lại và giá trị tài sản thế chấp phạt cty b do vi phạm hợp đồng.

5. cty a trả lãi tiền vay 6 tháng bằng tiền mặt.

6. bán 30 trái phiếu mệnh giá 2.000/tf. giá gốc 1.950/tf thời hạn 12 tháng, lãi suất 1%/tháng với giá 2.050/tf thu bằng tiền mặt.

7. mua 1000 cổ phiếu của cty n để đầu tư. mệnh giá 10.000/cf, giá mua 23.000/cf, chi phí môi giới 1%.đã thanh toán bằng tgnh.

8. thnah toán 20 tf đến hạn, mệnh giá 5.000/1 tf, giá mua 5.050/tf, lai suất 1%/tháng, kì hạn 12 thnags, tiền thanh toán trái phiếu thu qua tiền gửi nh, lãi trái phiếu thnah toán khi đáo hạn

9. cho cty y vay 100.000 bằng tiền mặt kỳ hạn 9 tháng, lãi suất 1%/thnags, cty y thế chấp vay vốn bằng phương tiện vận tải, giá trị hợp lý được đánh giá 140.000

10. bán 5000 cf đầu tư vào cty c, (cty c là cty liên kết) mệnh giá 100.000/cf, giá gốc 150.000/cf, giá bán 170.000, thu qua tài khoản tgnh. sau giao dịch này phần sở hữu trrong cty c giảm xuống còn 15%. biết khoản đầu tư ban đầu vào cty c 1.600.000

11. nhận được chứng từ nh về việc:
- cty y thanh toán lãi 6 tháng
- lợi tức cổ phần được chia 20.000

12. trước kia doanh nghiệp đã đầu tư 5.000 tf của cty y, mệnh giá 100.000/tf, giá gốc 110.000/tf. kì hạn 3 năm, lãi nhận định kỳ, cty y tái cơ cấu, thỏa thuận chuyển tf đầu tư của doanh nghiệp thành 5.500 vốn cổ phần, mệnh giá 100.000, dn phải trả thêm một số tiền cho giao dịch này là 1.500.000 bằng tiền gửi nh, sau giao dịch tỉ lệ vốn của dn trong cty này là 25%.

13. mua 20.000 cf của cty n, mệnhg giá 10.ô/cf, giá mua 20.000 bằng tgnh , chi phsi môi giới 0,1%. giá mua trả bằng tiềm mặt, sau giao dịch này số vốn đầu tư trong cty n tăng từ 40 lên 51% ( số cf của cty n trước giao dịch là 30.000 cổ phiếu, giá gốc 15.000)

14. bán 2.000 cf đầu tư thương mại, mệnh giá 100.000/cf, giá gốc 90.000, giá bán 130.000 thu bằng tgnh, chi phí môi giới 0,5% giá bán trả bằng tiền mặt.

15. chuyển 1.000 cf đầu tư ngắn hạn vào cty c thành cf đầu tư dài hạn mệnh giá 50.000/cf, giá gốc 60.000, giá niêm yết cf vào thời điểm chuyển 70.000/cf

16. bán 1.000 cf đầu tư vào cty b, mệnh gái 10.000/cf, giá gốc 25.000 , giá bán 23.000 thu bằng tgnh, chi phí môi giứoi 0,2% bằng tiền mặt, sau giao dịch này số vốn đầu tư vào cty b giảm từ 60% xuống còn 45%. biết số phiếu đầu tư vào cty b trước giao dịch là 40.000 cf.

17. chuyển ts đi góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát (50/50):
- vay dài hạn 50.000 usd góp vồn liên doanh, tỉ giá giao dịch là 16.000 vnd/usd
- chuyển tscd hữu hình nguyên giá 450.000, số khấu hao lũy kế 60.000. tài sản được đánh giá giá trị 420.000, chi phí chuyển ts đi góp vốn 5.000 bằng tiền mặt.

18. mua một số lượng chứng khoán từ cty phát hành a niêm yết trên thị trường chứng khoán qua cty môi giới chứng khoán:
- 4000 cf, mẹnh giá 100.000/cf, giá khớp lệnh 130.000/cf
- 1000 tf, mệnh giá 1.000.000/tf, giá khớp lệnh 950.000/tf
kỳ hạn 12 tháng , lãi suất 1%/tháng

19. nhận chứng từ nh về việc:
- lựoi tức cổ phần nhận được 40.000.000
- lãi suất tf thanh toán định kỳ 12.000.000