em có 2 bài tập về hợp nhất bctc như sau
bài tập 1: a/s

vào ngày 31/12/2002 công ty trách nhiệm hữu hạn a đã mua toàn bộ công ty tnhh s với giá là 175,000 triệu đồng.
bảng cân đối kế toán của 2 công ty tại ngày 31/12/2002 như sau:
đơn vị: triệu đồng
a s
tài sản ngắn hạn
hàng tồn kho 60,000 40,000
khoản phải thu 30,000 16,000
90,000 56,000
tài sản dài hạn
tài sản vô hình 200,000 140,000
đầu tư vào công ty con 175,000
375,000 140,000
cộng tài sản 465,000 196,000
phải trả ngắn hạn
phải trả người cung cấp 70,000 35,000
70,000 35,000
nguồn vốn csh
vốn đầu tư của csh 150,000 100,000
lợi nhuận chưa phân phối 245,000 61,000
395,000 161,000
cộng nguồn vốn 465,000 196,000

yêu cầu:
dự thảo bảng cân đối kế toán hợp nhất cho công ty tnhh a tại ngày 31/12/2002.


bài tập 2: a/s
bài tập này yêu cầu báo cáo hợp nhất cho công ty a trong bài tập 1 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2004.
bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2004 của 2 công ty như sau:
đơn vị: triệu đồng
a s
tài sản ngắn hạn
hàng tồn kho 50,000 45,000
khoản phải thu 45,000 21,000
95,000 66,000
tài sản dài hạn
tài sản vô hình 240,000 160,000
đầu tư vào công ty con 175,000
415,000 160,000
cộng tài sản 510,000 226,000
phải trả ngắn hạn
phải trả khác 5,000 10,000
phải trả người cung cấp 40,000 20,000
45,000 30,000
nguồn vốn csh
vốn đầu tư của csh 150,000 100,000
lợi nhuận chưa phân phối 315,000 96,000
465,000 196,000
cộng nguồn vốn 510,000 226,000
baío cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 2 công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2004 như sau:
công ty a công ty s
lợi nhuận trước thuế 64,000 38,000
thuế tndn 12,000 8,000
lợi nhuận trong năm 52,000 30,000

giả sử không phải phân bổ lợi thế thương mại (cho đơn giản)
yêu cầu:
lập bảng cân đối kế toán hợp nhất và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của công ty tnhh a cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2004

anh chỉ giúp em loại trừ khoản đầu tư cty me vào cty con ở bt 2 với ạ.e ko hiẻu sao đầu tư vào cty con là 175000 nhưng vốn chủ sở hữu và lợi nhuận chưa pp của cty con la 196000. thank các anh chị