e đang cần gấp số liệu vàng với dầu từ năm 2000 tới này theo tháng năm hay quý đều đc.khó tìm quá.ai có chia sẻ giùm mới.cám ơn nhìu