trong tháng 5/200x tại công ty a đã chi tổng cộng quỹ lương: 19.380.000.000 đ cho 2000 cnvc. cty a trả lương cho cnvc theo hệ số chuẩn (hệ số 1). có 50 người hưởng lương hệ số 1, có 70 người hưởng lương hệ số 2, có 800 người hưởng lương hệ số 3, có 900 người hưởng lương hệ số 3.5 và có 180 người hưởng lương hệ số 4.
yêu cầu: tính tổng số thuế tncn phải nộp?
biết rằng:
- có 70 người hưởng hệ số 2: được giảm trử bản thân và có tổng cộng 70 con phải nuôi.
- có 800 người hưởng hệ số 3: được giảm trử bản thân và có 750 con phải nuôi.
- có 900 người hưởng hệ số 3.5: được giảm trử bản thân và có 650 con phải nuôi.
- có 180 người hưởng hệ số 4: được giảm trừ bản thân và có 90 con phải nuôi.