đề bài:cho dtt =8000 , gvhb = 7250 , vòng quay hàng tồn kho =6 , vòng quay vốn cố định = 5, kỳ thu tiền bình quân =24,tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu = 8% , tỷ suất lợi nhuận / vcsh =16% , tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn kinh doanh = 10%,khả năng thanh toán nhanh = 2,5
yêu cầu : căn cứ vào các số liệu trên hãy lập bảng cđkt mẫu cho dn.
mình làm qua bạn tham khảo roài làm lại he :
từ vq htk =gvhb/ htkbq =6 ---> htkbq =7250/6 =1208 (lấy chẵn he )
vq vốn cố định = dtt/ tscđbq = 5 ---> tscđbq = 8000/5 =1600
ros = lnst / dtt = 8% ---> lnst =8000*8% = 640
roe = lnst / vcsh = 16% ---> vcsh = 640/16% =4000
roa = lnst / tổng ts = 10% ---> tổng ts = 640/10% =6400
vq kpthu = 360/24 =15 = dtt/kptbq -----> kptbq = 8000/15 =534 (lấy chẵn)
mặt khác : tổng ts = tslđ + tscđ =6400 -----> tslđ =6400-1600 =4800
vậy từ khả năng tt nhanh = (tslđ - htk)/nợ ngắn hạn =2.5 ----->nợ ngắn hạn :-(4800-1208-)/2.5 =1437
do tổng ts = tổng nv = 6400 -----> các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn =6400 - 4000(vcsh)- 640 (ln chưa phân phối ) = 1760
----->nợ dài hạn =1760 - 1437 =323
vậy mình lập bảng cân đối kế toán mẫu he ;
bên ts = 6400
i. tài sản ngắn hạn :
1. tiền và khoản đầu tư tài chính : 3592 -534
2. khoản phải thu : 534
3. hàng tồn kho :1208
ii. ts dài hạn :
1. tscđ :1600
bên nguồn vốn : 6400
i. nợ phải trả
1. nợ ngắn hạn : 1437
2. nợ dài hạn : 323
ii. vốn chủ sở hữu
1. nguồn vốn chủ sở hữu : 4000
2. lợi nhuận chưa phân phối :640